RACHEL KLINGHOFFER

Hanukkah bush
2012
Hanukkah garland, house paint, hydrocal, imitation gold leaf, varnish
6 x 3.5 x 2 inches